01 Khách hàng là trên hết

Chỉ khi nỗ lực cống hiến cho lợi ích của khách hàng thì công ty mới có thể thu được lợi nhuận từ đó. Do vậy, cần phải nắm bắt được nhu cầu thực sự của khách hàng, từ đó tiến hành các chiến lược phù hợp.

02 Chủ nghĩa Trọng Điểm

Công ty có bốn yếu tố: con người, vật chất, tiền bạc và thời gian. Để phát huy tối đa những yếu tố này, công ty sẽ đặt trọng tâm vào những yếu tố cần thiết cho chiến lược kinh doanh. Trong các quyết định vận hành kinh doanh, không ưu tiên những suy nghĩ như “có thể làm được gì”.

03 Toàn nhân viên tham gia vào hoạt động kinh doanh​

Công ty không thể phát triển nếu không có hoạt động kinh doanh. Tất cả nhân viên trong công ty hãy cùng nhau tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty.