Offshore enhance/Lập trình

Bằng nguồn nhân lực ở phía Việt Nam sẽ hỗ trợ hoạt động Enhance mà đang là lợi thế của công ty mẹ. Những member Việt Nam sẽ thực hiện những kiến thức về Enhance mà công ty mẹ đã tích lũy và thực hiện.
Thêm vào đó, cũng sẽ tận dụng năng lực lập trình của nhân viên người Việt để thực hiện các công đoạn lập trình như: từ thiết kế chi tiết ~ test đơn thể.

Kiểm chứng các kỹ thuật

Thực hiện việc kiểm chứng kỹ thuật mới chẳng hạn như từ những tài liệu tiếng anh, sau đó làm báo cáo giao cho phía Nhật. Phía Nhật sẽ xem xét tài liệu mà phía Việt Nam đã nghiên cứu, rồi sử dụng những tài liệu đó.
Trong một vài năm gần đây, đang sử dụng tài liệu để kiểm chứng chẳng hạn như AI, RPA,  Block chain, hay test tự động hóa.

Giới thiệu CNTT vào các công ty Nhật ở thị trường bản địa

Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ tối ưu để giải quyết các vấn đề như đưa IT vào các công ty Nhật ở thị trường bản địa chẳng hạn như các dịch vụ quản lý nhân sự, đặt hàng, phòng họp hay xe công ty.
Không chỉ là cung cấp dịch vụ, mà thế mạnh của chúng tôi là: Dù chỉ là vấn đề nhỏ như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi sẽ cùng khách hàng suy nghĩ trên quan điểm của khách hàng về cách thực hiện, hướng đến giải quyết vấn đề bằng những kỹ thuật đã tích lũy được ở Nhật và đưa ra hướng giải quyết.