Chúng tôi tại Tập đoàn Cube System (sau đây gọi là công ty chúng tôi), đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” như trình bày dưới đây, luôn nỗ lực bảo vệ và sử dụng một cách thích hợp nhất các thông tin cá nhân của khách hàng.

Các biện pháp quản lý an toàn

Đối với việc xử lý các thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ thực hiện thường xuyên các biện pháp quản lý và đào tạo an toàn để ngăn ngừa mất mát, sai lệch và rò rỉ thông tin, đồng thời với những bộ phận sử dụng thông tin cá nhân, chỉ định người chịu trách nhiệm chính để đảm bảo quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp nhất.
Ngoài ra, khi ủy thác cho đối tác thực hiện việc xử lý thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ giám sát kỹ càng việc quản lý an toàn của đối tác ủy thác.

Tuân thủ luật pháp và các quy định

Công ty chúng tôi cam kết tuân thủ luật pháp và các quy định, hướng dẫn của pháp luật về xử lý thông tin cá nhân.
Chúng tôi cũng thiết lập và liên tục cải tiến các quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ luật pháp và các quy định, hướng dẫn của pháp luật.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ giới hạn mục đích sử dụng như sau, cam kết không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Đồng thời các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng ngoài mục đích cũng được thiết lập.

  1. Cung cấp các giải pháp và dịch vụ hệ thống
  2. Quản lý các hợp đồng liên quan với các đối tác kinh doanh
  3. Quản lý cổ đông
  4. Quản lý nhân sự và việc làm của nhân viên

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi cam kết không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý của chính cá nhân đó hoặc có lý do chính đáng khác.

Tham vấn và phản hồi các khiếu nại

Công ty chúng tôi đảm bảo xử lý một cách thích hợp và nỗ lực phản hồi các khiếu nại, cũng như tham vấn các vấn đề liên quan đến việc tiết lộ, chỉnh sửa, cập nhật và xử lý thông tin cá nhân.

Tổng Giám Đốc MATSUDA YUZURU